Startuj z nami   Dodaj do ulubionych 
przedszkole specjalne 100 Kraków rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych integracja


443235
 
Witamy na stronie Przedszkola 100

 

POZNAJ NASZE PRZEDSZKOLE
I DOWIEDZ SIĘ, CO U NAS SŁYCHAĆ

 Wszystko na bieżąco   w aktualnościach naszego Przedszkola 
oraz na  FACEBOOK

ZAPRASZAMY 
 wszystkich rodziców zainteresowanych naszym przedszkolem -
- odpowiemy na  pytania, pokażemy pracę z dziećmi w oddziałach i ze specjalistami. Bardzo prosimy o wcześniejszy kontakt.
Zapraszamy również na spotaknia Klubu Malucha - informacje o spotkaniach zawsze na Facebook.

 

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo, informujemy, że administratorem Waszych danych osobowych jest Samorządowe Przedszkole Specjalne nr 100 z siedzibą na os. Uroczym 15, 31-954 Kraków i są one podawane w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę.

Informujemy, że:

  • Macie prawo do żądania od administratora dostępu do waszych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  • Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
  • Macie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2 00 – 193 Warszawa.
  • Podstawę prawną przetwarzania Waszych danych stanowi art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1) tzn dane będą przetwarzane na podstawie Waszej zgody albo na podstawie przepisów prawa.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

dane inspektora: Dominik Strzebak

adres mailowy: inspektor6@mjo.krakow.pl

 

 

Deklaracja dostępności
Samorządowe Przedszkole Specjalne Nr 100 w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.przedszkole100.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do www.przedszkole100.pl
Data publikacji strony internetowej: 20.05.2003
Data ostatniej aktualizacji: 23.09.2020

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

1. Brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
2. Zamieszczane na stronie zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań;
3. Niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników (skany dostępne w formacie pdf lub inne dokumenty w formacie doc) nie są dostępne cyfrowo. Strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Powody wyłączenia:
1) poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego;
2) mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej.
Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 23-09-2020

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Agnieszka Gniewek
adres e-mail: przedszkolespecjalne100@gmail.com;
numer telefonu 126443685

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz składać żądania zapewnienia dostępności cyfrowej.

Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna
1. Do budynku przedszkola prowadzi wejście, które jest dostępne w godzinach pracy przedszkola.
2. Budynek jest dwupoziomowy, przy wejściu głównym znajduje się winda.
3. Drzwi wejściowe otwierane są ręcznie.
4. W budynku nie ma innych pochylni, platform oraz informacji głosowych.
5. Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.
6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Aplikacje mobilne
Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.

      
Zapraszamy na bezpłatne zajęcia - KLUB MALUCHA 
dla dzieci z problemami
w rozwoju od 0 do 4 roku życia nie uczęszczające do przedszkola.

Zapewniamy Państwu: Wspólne zajęcia z dziećmi, porady specjalistów, pomysły do wspólnego spędzania czasu
z dziećmi w domu oraz wyśmienitą zabawę.

Zajęcia prowadzone są przez terapeutów z naszego przedszkola
w każdą trzecią sobotę miesiąca
w godzinach od 10 do 12.

Rodziców zainteresowanych zajęciami prosimy o zgłaszanie dzieci telefonicznie pod nr telefonu:

664-905-099 lub mailowy kogut.joanna@wp.pl
ADRES E-MAIL WYŁĄCZNIE DO KONTAKTU W SPRAWIE KLUBU MALUCHA!!!!

w innych sprawach KONTAKT

  

 
Facebook Biuletyn Informacji Publicznej
Odwiedź
  • Rehabilitacja.pl
  • Dar życia


  • Wykonanie WebSite